CMYK, RGB, Обележување на боите

CMYK, RGB, Обележување на боите

Компјутерските монитори, скенерите, дигиталните камери боите ги добиваат со мешање на трите примарни бои: црвена (R-Red), зелена (G-Green) и сина (B- blue), т.е. адитивна теорија на мешање на боите или RGB.

Во процесите на печатење сите бои се добиваат преку комбинација на четири бои: цијан (C-Cyan), магента (M- Magenta), жолта (Y- Yellow) и црна како клучна боја (K-Key color = Black). Овој начин на мешање на боите е познат како супстрактивна теорија на мешање или CMYK.

Опсегот на бои кои што може да го доловат дигиталните камери и да го прикажат компјутерските монитори (RGB) е далеку поголем од опсегот на бои кој што може да го отпечатат и најмодерните печатарски машини. Поради ова потребно е особено внимание при дизајнот на производи за печатење со цел на постигнување на постојаност на боите низ сите фази на работа.

Ограничувањата во однос на опсегот на колор просторот на печатарските процеси (CMYK) односно збогатувањето на визуелниот впечаток се постигнува на неколку начини, односно преку додавање на дополнителни бои, специјални ефекти во печатењето и сл.

CMYK_RGB

Обележување на боите

Боите во процесите на печатење се обележуваат во облик пр. 4/4 што означува печатење на полн колор (CMYK) од двете страни на табакот. Доколку ознаката е 1/0, тогаш тоа значи дека се отпечатува само една боја на една страна на хартијата. Оваа терминологија се користи и за пластифицирањето, односно производ пластифициран од двете страни би се означил 1/1.

Close Menu