ГРАФО ПРОМ - Дизајн и печат  Ул. Димитар Влахов бр. 3, 7000, Битола   + 389 47 220 802   + 389 75 439 025       info@grafoprom.com
Часовници

За беспрекорен квалитет на отпечатените канцелариски материјали и нивните закривени површини, го користиме тампон печатот. Тој секогаш дава поголема острина, повеќе детали, поситен растер, повисока резолуција и сето ова во повеќе бои.

Close Menu